UFC

 • 主赛选手 : 隆达·罗西
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 270 分
  举行时间 : 2016-12-31    
  更新时间 : 2016-12-31
 • 主赛选手 : 马特_布朗
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-12-13    
  更新时间 : 2016-12-13
 • 主赛选手 : 肖恩_布尔戈斯
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-12-12    
  更新时间 : 2016-12-12
 • 主赛选手 : 萨拉·麦克曼
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-12-05    
  更新时间 : 2016-12-05
 • 主赛选手 : 亚历克斯_沃卡诺斯基
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-11-27    
  更新时间 : 2016-11-27
 • 主赛选手 : 卡马努_乌斯曼
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-11-20    
  更新时间 : 2016-11-20
 • 主赛选手 : 阿曼达_库珀
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-11-20    
  更新时间 : 2016-11-20
 • 主赛选手 : 康纳_麦格雷戈
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-11-14    
  更新时间 : 2016-11-14
 • 主赛选手 : 麦克斯_格里芬
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-11-07    
  更新时间 : 2016-11-07
 • 主赛选手 : 丹_亨德森
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-10-10    
  更新时间 : 2016-10-10

类别筛选

举行年份

比赛搜索

vs

热门赛事

 1. 1

  Cage Fighting Women

  更新状态 : 英文

  2006-04-19

 2. 2

  UFC 116

  更新状态 : 英文

  2010-07-04

 3. 3

  UFC 141

  更新状态 : 英文

  2012-01-15

 4. 4

  WEC 51

  更新状态 : 英文

  2010-10-01

 5. 5

  UFC100大血腥暴力KO(暴力慎入)

  更新状态 : 英文

  2013-01-26